W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Prawo łowieckie - zostały wprowadzone zmiany w kwestii procedury szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej ustawy podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania  jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły, składające się z przedstawicieli gminy, przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie którego wystąpiła szkoda. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o kierowanie wniosków dotyczących szacowania powstałych szkód do w/w instytucji.

Mając na względzie dobro rolników i ochronę ich upraw Wojskowe Koło Łowieckie „Basior” w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej  jako bezwzględny priorytet traktuje działania mające na celu skuteczne kontrolowanie populacji dzików i regulowanie jej liczebności poprzez intensywny odstrzał. Apelujemy do rolników posiadających lub planujących założenie upraw szczególnie atrakcyjnych dla dzika,  aby z wyprzedzeniem informowali nasze Koło o lokalizacji w/w upraw. Pozwoli to na zaplanowanie działań profilaktyczno – wyprzedzających polegających na rozmieszczeniu w danej okolicy dodatkowych urządzeń łowieckich (ambony, wysiadki, pasy zaporowe) zapobiegających ekspansji dzika.

 

Realizacja: MAXIGRAF